Så här jobbar vi på förskolan

Foto: Claudia Fried

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi ser på barnen som viktiga samhällsmedborgare och utgår från deras förutsättningar och intressen i vår pedagogik. Med natursköna omgivningar inpå knuten tillbringar vi dessutom mycket tid utomhus där barnen får utforska sin närmiljö. I vårt arbete vill vi ge barnen möjlighet till de hundra språken, där återbruk används som en kreativ kraft när barnen bygger, skapar och har möjlighet att använda sin fantasi.

Hos oss får barnen uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra barn. Genom att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet stärks självförtroendet hos barnet. Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara hos oss.

Vi utgår från förskolans värdegrundsdokument, förskolans läroplan Lpfö 98 rev 16, skollagen, FN´s barnkonvention och kommunens skolplan ligger till grund för vår planering och utvärdering, där vi dagligen strävar efter att skapa en trygg och kreativ miljö. Genom vårt arbetssätt vill vi skapa rutiner som främjar kontinuitet i barnens vardag på förskolan.

Reggio Emilias filosofi

Alla kommunala förskolor i Haninge är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Enligt den använder ett barn många olika språk för att lära sig saker. Vi tillämpar därför olika verktyg och metoder för barnens pedagogiska utveckling. Vi dokumenterar och reflekterar också över barnens lärandeprocess tillsammans med barnen. Förskolorna arbetar dessutom i gemensamma projekt för att utveckla den pedagogiska verksamheten.

Kommungemensamt projekt

Vi arbetar med det kommungemensamma projektet "Vär(l)den av möten". Ett projekt som pågår under hela dagen som barnen påverkar och driver framåt, men där vi även arbetar med gemensamma värden som hållbar utveckling, den moderna barndomen, demokrati, solidaritet, kreativitet, fantasi, våga drömma, ett lugnare tempo och bli en del av det nya Haninge som växer fram. Projektarbetet sker i mindre grupper som kan se olika ut. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa kreativa och utmanande lärmiljöer och lägger stor vikt vid barnens delaktighet. Vi ser olikheter som en tillgång som berikar. Alla ska känna sig respekterade och lyssnade på i förskolans verksamhet.

Digitalitet

Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering och vi arbetar aktivt för att barnen ska få en adekvat digital kompetens. Vi främjar arbetet med att de på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Programmering är en del av den digitala kompentensen och vi arbetar med att grundlägga själva logiken bakom att programmera. På alla våra förskolor finns det projektorer, Ipads, datorer, USB-ägg, webcameror och andra digitala verktyg som används aktivt i vår verksamhet och undervisning. Vi använder oss av det webbaserade dokumentationsverktyget Unikum som är ett verktyg som underlättar för föräldrarnas delaktighet i det som dagligen händer på förskolan.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation ser vi som ett förhållningssätt och ett viktigt verktyg som hjälper oss att öka medvetenheten om vårt arbete på förskolan. Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens lärandeprocesser och ligger som grund till det systematiska kvalitetsarbetet som vi arbetar med.

Senast uppdaterad: 29 juni 2018